Streigifond

Tallinna Tehnikaülikooli Ametiühingu streigifondi

                                                         PÕHIKIRI

  1. Üldsätted

 

1.1 Streigifondi (edaspidi Fond) asutaja on Tallinna Tehnikaülikooli Ametiühingu ( edaspidi TTÜ AÜ) esinduskogu.

1.2 Fondi põhiülesandeks on  seaduslikus streigis osalevate TTÜ AÜ liikmete toetamine.

1.3 Fond juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning käesolevast põhikirjast.

1.4 Fond on kasumit mittetaotlev organisatsioon.

 

  1. Fondi  rahalised vahendid

2.1 Fondi rahaliste vahendite allikad on:

2.1.1 liikmemaksudest  eraldatav protsentuaalne osak, mille määrab TTÜ AÜ  esinduskogu;

2.1.2  muud tulud ning toetused.

  1. Fondi tegevus

3.1 Fond annab  streikivatele TTÜ AÜ liikmetele materiaalset abi.

3.2 Fond võib hoiustada olemasolevate ressursside piirides vabu vahendeid, investeerides neid võimalikult tulutoovalt ja ohutult

3.3 Fondi rahaliste vahendite  aastalõpujääk kandub järgmisesse aastasse.

  1. Abiraha suurus

4.1 Abiraha makstakse streikivale TTÜ AÜ liikmele iga streigipäeva eest maksimaalselt tema päevaalampalga ulatuses. Viimane arvutatakse tema ametikoha kuupalga alam-määra jagamisel 22-ga.

4.2 Kui fondi vahendid ei võimalda p 4.1 nimetatud mahus abiraha maksta, otsustab abiraha suuruse Fondi nõukogu.

  1. Abiraha väljamaksmine

5.1 Fond teostab streigitoetuse väljamakseid  Fondi nõukogule laekunud toetuse taotleja kirjaliku avalduse alusel.

5.2 Fondi nõukogu otsused abiraha väljamaksmiseks  protokollitakse.

  1. Fondi juhtimine.

6.1 Fondi tegevust juhib Fondi nõukogu, kes käsutab  Fondi vahendeid ning vastutab nende sihipärase kasutamise eest .

6.2 Fondi nõukogus on vähemalt 3 liiget,  mille koosseis kinnitatakse  TTÜ AÜ  esinduskogu poolt  kolmeks  aastaks. Fondi nõukogu liikme enneaegse tagasikutsumise õigus on TTÜ AÜ esinduskogul TTÜ AÜ juhatuse ettepanekul.

6.3 Fondi nõukogu otsused võetakse vastu nõukogu liikmete häälteenamusega.

6.4 Fondi nõukogu:

1) valib oma liikmete hulgast esimehe, kes juhib Fondi nõukogu tegevust;

2) kinnitab Fondi töökorralduse ning Fondi vahendite kasutamise korra;

3) kinnitab Fondi tegevusplaani;

4) esitab TTÜ AÜ juhatusele kinnitamiseks ettepanekud Fondi vahendite

paigutamiseks varadesse, tagades selle likviidsuse.

6.5 Fondi nõukogu esimees ja liikmed vastutavad oma tegevuse eest TTÜ AÜ esinduskogu ees vastavalt kehtivatele seadustele ja muudele õigusaktidele.

  1. Fondi  tegevuse  revideerimine 

7.1 Fondi vahendite kasutamise õigsust ja sihipärasust revideerib TTÜ AÜ revisjoni-komisjon vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord aastas  .

7.2 Fondi rahaliste vahendite jooksvat arvestust ja muid raamatupidamisoperatsioone teostab TTÜ AÜ raamatupidaja.

  1.             8. Fondi tegevuse lõpetamine

8.1 Fondi tegevus lõpetatakse Fondi nõukogu või TTÜ AÜ juhatuse ettepanekul TTÜ AÜ esinduskogu  otsusega.

8.2 Tekkinud varalised vaidlused lahendab TTÜ AÜ juhatus. Tegevuse lõpetamise korral lähevad fondi olemasolevad rahalised vahendid TTÜ AÜ  käsutusse.

 

Vastu võetud TTÜ AÜ esinduskogu aastakoosolekul               16.03.2005.a