Usaldusisiku õigused

Ametiühingu usaldusisiku õigused ja kohustused

  • AAL usaldusisiku kohustuseks on esindatavate nimel esindada töötajaid töösuhetes tööandjaga AÜS-s sätestatud korras.
  • AAL usaldusisikul on esindatavate nimel õigus saada tööandjalt kohustuste täitmiseks ja töötajate huvide esindamiseks vajalikku teavet AÜS-s ja kollektiivlepingus sätestatud korras.

(märkusi seoses igapäevase tööga ja hiljuti jõustunud seadusparandustega)

Töötajate esindaja töökohal on usaldusisik. Tema õigused ja kohustused on ära toodud Töötajate usaldusisiku seaduses ning tööalased tagatised Töölepingu seaduses.

Nendesse, aastatel 1992-93 vastuvõetud seadustesse on tehtud mõningaid täiendusi, mis jõustusid 2003-nda ja 2004-nda aasta alguses. TTÜ AAL kodulehel on antud viited nendele ja teistele meile olulistele seadustele.Täiendused on tingitud eelkõige sellest, et kollektiivlepingute sõlmimise tase Eestis on madal. Arvestades valitsuse kava tööseadusi liberaalsemaks muuta on vajalik tugevdada muu hulgas lepingulise regulatsiooni osa töösuhetes, mis kahtlemata annab töösuhete reguleerimisele teatud paindlikkuse, samas võimaldab säilitada töösuhete reguleerimisel ja suunamisel süsteemsuse. Kollektiivlepingut ei saagi sõlmida asutustes, kus pole töötajate usaldusisikut, st. initsiaatorit, kes taolise raske ülesande eestvedamise endale ülesandeks võtab. Sellistes asutustes, kus on tegutsev ametiühing, tegeleb aga kollektiivlepinguga üldiselt AÜ juhatuse poolt määratud töörühm, kuhu võivad kuuluda nii usaldusisikud kui ka teised AÜ liikmed.

Töölepingu seaduse §87 täienduse kohaselt on tööandja kohustatud usaldusisiku töölepingu lõpetamisel koondamise tõttu sellest usaldusisikule ette teatama senikehtinud tähtaegadest üks kuu varem. Usaldusisikule, kelle staaž antud tööandja juures on alla viie aasta, tuleb eelseisvast koondamisest ette teatada mitte vähem kui kolm kuud, 5-10- aastase staaži puhul neli kuud ja rohkem kui 10- aastase staaži puhul vähemalt viis kuud varem. Kui usaldusisik ei vasta oma ametikohale, tuleb temaga sõlmitud töölepingu lõpetamisest teatada senise ühe kuu asemel vähemalt kaks kuud ette. Töölepingu seaduse §94 järgi võib töölepingu lõpetada usaldusisikuga tööandja algatusel vaid tööinspektori nõusolekul. Erinevalt senisest peab tööinspektor nüüd usaldusisikuga töölepingu lõpetamiseks nõusoleku andmist või sellest keeldumist tööandjale kirjalikult põhjendama. Enne vastava otsuse tegemist peab tööinspektor pöörduma kirjalikult ametiühingu poole, et saada arvamus usaldusisikuga töölepingu lõpetamise kohta. Ametiühing annab oma kirjaliku arvamuse ühe nädala jooksul arvates pöördumise päevast.

Töölepingu seaduse mõte seisneb selles, et tööinspektor ei kujundaks oma otsust üksnes nende andmete põhjal, mida talle esitab tööandja, vaid saaks teada ka teise poole, ametiühingu arvamuse usaldusisiku töölepingu lõpetamise vajalikkusest ja põhjendatusest. See on ametiühingu võimalus oma esindajat kaitsta.

Selleks, et tööinspektorid teaksid, kelle poole arvamuse saamiseks pöörduda peaksid ameti-ühinguorganisatsioonid võimalikult kiiresti teatama kohalikule tööinspektsioonile oma usaldusisikute nimed, töökohad, kontaktandmed ja volituste kestused. Samuti tuleb teatada tööinspektsioonile selle ametiühingu liidu nimi ja kontaktandmed, kelle põhikirja alusel usaldusisik tegutseb. Eelnimetatud andmete esitamisest ja õigeaegsest muutmisest sõltub suures osas usaldusisiku tegelik kaitse. Kui andmed on vastuseks tööinspektori nõudmisele ühe nädala jooksul esitatud, aga tööinspektor neid ignoreerib ja annab nõusoleku usaldusisiku töölepingu lõpetamiseks tööandja algatusel, või ei ole tööinspektor üldse ametiühingu poole pöördunud ja siiski nõusoleku andnud, on võimalik esitada kaebus halduskohtule. Kaebus tuleb esitada ühe kuu jooksul ja selles peab täpselt näitama, milles seisnes tööinspektori ebaseaduslik tegevus.

Järgnevalt mõningad praktilised soovitused tööks ametiühingu dokumentidega:

–    dokumendid tuleb vormistada korrektselt, sest need on vaidluse korral
olulised tõendid;

–         koosolekute kohta tuleb koostada protokoll, kus on vaja fikseerida järgmised andmed:

– ametiühingu nimi ja asukoht;

– koosoleku toimumise aeg ja koht;

– koosolekul osalenute nimed ja registreerimislehel nimed koos allkirjadega.
(Kui osalenuid ei soovita protokollis näidata, võib näidata osavõtjate arvu ning teha viite registreerimislehele, näiteks: “Koosolekust võttis osa 20 ametiühingu liiget, vt. Registreerimislehte”);

– päevakorrapunktide arutamise kajastus – kes tegi ettekande, kes võttis sõna, lühikokkuvõte nendest;

– koosoleku juhataja ja protokollija nimed ja allkirjad.

–      koosoleku registreerimisleht on protokolli lisa, mida hoitakse koos protokolliga;

–      registreerimislehel peaks näitama lisaks koosolekust osavõtjate nimedele ja allkirjadele ka koosoleku toimumise aja.

Usaldusisikute valimisel tuleb järgida töötajate usaldusisiku seaduse §3 –s formuleeritud üldreegleid. Seejuures aga, vastavalt §3 lg 3-le, jääb usaldusisikute valimise täpse korra ja volituste kestuse määrajaks töötajate ametiühingu põhikiri. Tööandjat tuleb informeerida kirjalikult usaldusisiku valimisest koheselt pärast vastava valimisotsuse protokolli saabumist AÜ kantseleile.

 

TTÜ AAL usaldusisikute ülesanded:

–         pidada arvestust enda poolt esindatavate AÜ liikmete kontaktandmete kohta (soovitavalt koostada elektronpostiaadresside nimekiri vastastikuseks sidepidamiseks);

–         kui teaduskonnas on rohkem kui üks usaldusisik, leppida omavahel kokku nimekirjaliselt, keda üks või teine esindab (Teaduskonna AÜ liikmete nimekirja täiendab ja kontrollib, samuti informeerib muudatustest administratsiooni esindajaid kollektiivlepingus ettenähtud aja jooksul TTÜ AAL kantselei);

–         tutvustada AÜ liikmetele kollektiivlepingut, kontrollida selle täitmist oma allüksuses;

–         viia läbi vastavalt vajadusele läbi koosolekuid, informeerimaks AÜ liikmeid läbirääkimistest;

–        edastada juhatuselt saadud informatsiooni oma liikmetele;

–         korraldada juhatuse poolt edastatud tööõigusalaste seaduste ja määruste tutvustamist ja arutelusid ning AÜ liikmete arvamuste ja ettepanekute vahendamist AÜ kantseleile;

–         teha ettekirjutusi tööohutuse alastest puudujääkidest;

–         võtta osa töö tasustamise alastest aruteludest teaduskonnas;

–         olla esimeseks instantsiks tööalaste eriarvamuste lahendamisel teaduskonnas, õppetoolis, allüksuses.

Korrektuur: TTÜ AAL juhatuse liikmed Tauno Otto, Andres Udal