Tegevuskava

Vastu võetud  TTÜ AAL üldkogu otsusega
15. aprillil 2015. aastal Tallinnas

 

Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemilise Ametiliidu
tegevuskava  aastateks 2015 – 2019

 

Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemiline Ametiliit (TTÜ AAL) on vabatahtlik töötajate ühendus, mille peamised ülesanded on oma liikmete tööalaste, kutsealaste, majanduslike ja sotsiaalsete õiguste ning huvide esindamine ja kaitsmine ning TTÜ kollektiivlepingu täitmise jälgimine.

Ühistegevuse kaudu luuakse oma liikmete töö- ja kutsealaste, majanduslike, sotsiaalsete ja nendest tulenevate poliitiliste õiguste kaitseks toimiv, sotsiaalsel dialoogil, informeerimisel ja konsulteerimisel põhinev koostöösüsteem nii TTÜ juhtkonna kui struktuuriüksuste juhtkondadega, vajadusel ka erinevate riigiasutuste, teiste ülikoolide ametiliitude ja akadeemiliste organisatsioonide ning ametiühingutega.

Selle saavutamiseks TTÜ AAL:
·      juhindub Eesti Vabariigi põhiseadusest ja teistest seadustest;
·      juhindub Eesti Vabariigis kehtivatest rahvusvahelistest õigusaktidest;
·      lähtub Euroopa Liidu töö- ja sotsiaalsuhteid reguleerivatest õigusnõuetest;
·      juhindub ÜRO inimõiguste ülddeklaratsiooni printsiipidest;
·      tugineb EI, ETUCE ja teiste rahvusvaheliselt aktsepteeritud vabade ametiühingute- ja kutseliitude ning ILO üldtunnustatud eesmärkidele ja tegutsemispõhimõtetele.

 

TTÜ AAL tegevuskava:

 

1. Liikmete õiguste ning huvide kaitsmine ja esindamine, sotsiaaldialoog, sotsiaalpartnerlus:

1.    osaleda töösuhete ning sotsiaalsete tagatiste läbirääkimistel nii TTÜ juhtkonna kui struktuuriüksuste juhtkondadega;
2.    tõsta kollektiivlepingute läbirääkimiste ettevalmistamise korraldamise, lepingute sõlmimise ja täitmise kontrollmehhanismide tõhusust;
3.    osaleda erinevate läbirääkimiste komisjonide moodustamisel;
4.    kasutada paremini ära läbirääkimiste ühiskondlikke ja juriidilisi võimalusi töötajate huvide ja õiguste kaitsmisel;
5.    kindlustada TTÜ AAL hääleõiguslike esindajate kuulumine TTÜ nõukogusse;
6.    võimalusel delegeerida UNIVERSITASe kaudu TTÜ AAL esindajaid üleriigilistesse institutsioonidesse (nt kutsenõukogud, erinevad komisjonid, jms);
7.    arendada UNIVERSITASe kaudu töiseid kontakte Haridus- ja Teadusministeeriumiga kõrghariduse, teaduse ning ülikoolide arengut puudutavate probleemide tõstatamiseks ja nende paremaks lahendamiseks;
8.    liikmeskonna teavitamine ja koolitamine protestiaktsioonide võimalustest, vajadusel nende ettevalmistamine ning korraldamine.

2. Koolitus ja väljaõpe:

1.     propageerida elukestva õppimise põhimõtet, aidata kaasa hariduse kvaliteeti ja konkurentsivõimet ühitava mõtteviisi arengule, kvalifikatsioonisüsteemi ja kutsenõustamise kaasaegse süsteemi väljaarendamisele;
2.    palgapoliitikas näha ette hariduse, teadmiste ja oskuste väärtustamist;
3.    aidata kaasa kõrghariduse ja teaduse valdkonnas TTÜ juhtkonnaga ühiste nõudmiste, teadmiste ja arusaamade kujundamisele;
4.    taotleda TTÜ juhtkonnalt kaasfinantseerimist ühist huvi pakkuvate koolituste korraldamiseks, nt ühisõppused töösuhteid reguleerivate ja kollektiivlepinguid käsitlevate seaduste kohta;
5.    aidata kaasa liikmeskonna erialase kvalifikatsiooni tõstmise võimaluste loomisele.

3. Majandus- ja tulupoliitika:

1.    kasutada senisest ulatuslikumalt TTÜ AAL liikmete teadmiste ning ühiskondlikku potentsiaali majandus-, sotsiaal-, haridus- ja teaduspoliitika küsimuste lahendamise protsessis;
2.    vajadusel ja kokkuleppel delegeerida UNIVERSITASe kaudu esindajaid ühiskondlikult oluliste küsimuste lahendusi väljatöötavatesse komisjonidesse, ekspertgruppidesse, jm;
3.    osaleda UNIVERSITASe kaudu kõrgkoolides ja teadusasutustes kaasaegse, avatud palgapoliitika väljatöötamises ning õiglase palga kontseptsiooni rakendamises;
4.    lähtuda naistele ja meestele võrdse töö eest võrdse palga maksmise põhimõttest.

4. Tööhõive poliitika, tööohutus ja töötervishoid:

1.    võimaluste piires aidata UNIVERSITASe kaudu kaasa koolituse, täiendus- ja ümberõppe ning tööturu vajadusi arvestava süsteemi toimimisele;
2.    pöörata suuremat tähelepanu töötajate tervise- ja tööohutuse küsimustele.

5. Sotsiaalkindlustus, sotsiaalkaitse:

1.    toetada emeriit-vanemteaduri statuudi sisseviimist ülikooliseadusesse;
2.    jätkata emeriiditasudega seonduvate liikmete spetsiifiliste huvide lahendamist.

6. Ametiliidu osalemine õigusloomes ja seaduste järgimise protsessis:

1.   osaleda UNIVERSITASe kaudu aktiivselt töösuhteid, tööhõivet, töötasu, sotsiaalkindlustust, sotsiaalkaitset, töötingimusi, töökaitset ning teisi töötajaid otseselt puudutavate valdkondade õigusaktide väljatöötamise või nende muutmise protsessis;
2.   taotleda läbi UNIVERSITASe seadusandliku initsiatiivi õigust omavate isikute ja institutsioonide kaudu haridus- ja teadusvaldkonna töötajate õigusi tagavate seadusandlike aktide menetlemist ja vastuvõtmist.

7. Ametiliidu arendamine:

1.    TTÜ AAL arenguperspektiivide väljatöötamine;
2.    liikmelisuse suurendamine;
3.    tõsta TTÜ AAL populaarsust, seda eriti noorte kaasamisega ametiliidu tegevusse;
4.    parandada kõigil tasanditel info liikumist, tagada oluliste materjalide kättesaadavus TTÜ AAL kodulehel;
5.    arendada koostööd ühistes huvides ning ühist sisulist lahendust vajavates küsimustes teiste nii Eestis kui välisriikides tegutsevate ameti- ja kutseliitudega ning ametiühingutega. Koostöö ei tohi takistada poolte erihuvide ja vajaduste realiseerimist.;
6.    toetada UNIVERSITASe liikmesorganisatsioone nende tegevuses, sh protestiaktsioonides.

8. Teave, avalikud suhted:

1.    reageerida operatiivselt ühiskondlikult tundlikele ja elulistele teemadele, esitades UNIVERSITASe kaudu või iseseisvalt TTÜ AAL nägemusi, vajadusel oma eriseisukohti;
2.    koostada teabematerjale, refereeringuid, ülevaatenimekirju seminaridel, konverentsidel, koolitustel jne, samuti interneti vahendusel saadud või saadavate materjalide kohta ning teha need kättesaadavaks e-posti ja kodulehe kaudu.