Tallinna Tehnikaülikooli Ametiühingu juhatuse ja usaldusisikute koosolek.

04.03.2015
Päevakord:
1. Üldkogu koosoleku ettevalmistamisest
2. Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemilise Ametiliidu põhikirja arutelu.
3. Muud küsimused.
TTÜ AÜ üldkogu koosolek otsustati läbi viia 15. aprillil 2015 algusega kell 15.30. Aastatest 2011-2014 tehakse lühikokkuvõte, mis käsitleb peamiselt kollektiivlepingutega seotud tegevust.
TTÜ Akadeemilise Ametiliidu põhikirja projekt on varem saadetud tutvumiseks juhatuse liikmetele ja usaldusisikutele. Üldkogu koosoleku päevakord võiks olla alljärgnev:
1. 2011-2014 tegevuse aruande esitamine ja kinnitamine.
2. Revisjonikomisjoni aruande esitamine ja kinnitamine.
3. TTÜ AAL põhikirja arutelu ja vastuvõtmine.
4. Uue juhatuse ja revisjonikomisjoni valimine.
5. Tegevuskava arutelu ja vastuvõtmine
6. 2015. aasta TTÜ AAL eelarve arutelu ja vastuvõtmine.
7. Sõnavõtud ja ettepanekud.
8. Lõpetamine.
Vastavalt kehtivale TTÜ AÜ põhikirjale on üldkogu koosoleku delegaatiteks juhatuse liikmed, usaldusisikud, revisjonikomisjoni liikmed ning iga kümmne ametiühinguliikme kohta üks esindaja vastavast teaduskonnast ja asutusest.
Otsustati, et juhatuse liikmed ja usaldusisikud teevad enne üldkogu koosolekut ettepanekuid, kes võiksid olla uue juhatuse liikmed, samuti revisjonikomisjoni liikmed ning juhatuse esimees.
p.2. Suuremas osas põhikirja projektiga jäädi rahule. Selgemalt vajab lahtikirjutamist delegaatide valimine ja seda liikmete arvust sõltuvalt, samuti sektsioonide moodustamise kord ning töökorraldus. TTÜ AÜ jurist tegi ettepaneku valida juhatus vähemalt 2-3 liikme võrra suurem kui põhikirjas toodud 7 juhatuse liiget. Jurist viib esitatud parandused põhikirja projekti. Peale paranduste sisseviimist edastatakse TTÜ AAL põhikiri juhatusele ja usaldusisikutele ning juhatus esitab selle üldkogu koosolekule vastuvõtmiseks.

TTÜ AÜ juhatus