Autori hannes postitused

Eesti kõrgkoolide, teadus- ja arendusasutuste ametiliitude ühenduse UNIVERSITAS pöördumine

Eesti erakondade poole
UNIVERSITAS esitab käesoleva petitsiooni seoses sügava murega Eesti teaduspõhise arengu, kõrge
lisandväärtusega tulevikumajanduse, eesti teadlaskonna ja kõrgkooliõppejõudude töövõimaluste ning eesti
keele kestma jäämise pärast. Kahjuks on aastaks 2019 Eesti haridussüsteem jõudmas kriisi. Selle olukorrani
on viinud lähenemine haridussüsteemile mitte kui tervikule, vaid isekeskis konkureerivatele osadele.
UNIVERSITAS, tuginedes oma liikmeskonna arvamusele, tõstab esile järgmised lahendamist vajavad
küsimused:

 1. Akadeemilise kõrgharidustöö alaväärtustamine. Nii menetluses olevates ülikoolide seadustes kui ka
  kogu seadusloomes tuleks käsitleda haridussüsteemi ja selle subjekte ühtselt lähtudes ühetaolistest
  sotsiaalsetest garantiidest.
 2. Eesti keele välja tõrjumine teadusest ja kõrgharidusest. Ülikoolidega sõlmitavate halduslepingutega
  eesti keelse õppe vähendamise võimaldamine ja välisprofessuuri eelistamine – lähtudes h-indeksitest ei
  arvestata eestikeelseid publikatsioone ja Eesti majanduse vajadusi. Suured summad eesti maksumaksja raha
  on kulutatud eesti majanduse ja eesti teadlaskonnaga väheseotud artiklitepõhise formaalteaduse toetamiseks.
 3. Teadlaste suhtarvu jätkuv langus Eestis. Vastavalt UNESCO statistikale [Res-per-M ] algas nimetatud
  langus Eestis aastal 2012 ja on langenud 1,5 korda allapoole EL tuumikriikidest ning 2-3 korda allapoole
  Skandinaaviast. Selle tendentsi jätkumisel ei saa loota Eesti kui tunnustatud IT riigi positsiooni säilimist
  ning kõrgtehnoloogilise majanduse madalseisu lõppemist.
 4. Teadus- ja arendustegevuse strateegias [TAT-strat] ette nähtud 1% SKP avaliku sektori
  rahastustaseme saavutamise pidev edasilükkamine. Lõhe Eesti ja EL kõrgtehnoloogilise tööstusega
  riikidega, kus riikide arengu huvides hoitakse finantseerimistaset 3 – 4.5 % vahemikus, kasvab. Samal ajal
  peab UNIVERSITAS vajalikuks rõhutada, et lihtsalt teadusrahade suurendamine ei paranda olukorda, kui ei
  muudeta teadusrahade eraldamise süsteemi.
 5. Innovaatilise majanduse madalseis ebaõnnestunud teaduspoliitikate tulemusena. OECD
  innovaatilise tööstuse pingereas on Eesti langenud punase laterna positsioonile [OECD-stat] ja EL nutika
  spetsialiseerumise tööstuse programmid on Eestis täitmata [NSP-seis]. Eesti TA president oli sunnitud 22.
  novembril Vikerraadios olukorra kokku võtma selliselt, et teadus on väga heal tasemel, aga täiesti kasutu
  Eesti majandusele. See on artiklitepõhise teaduse hindamissüsteemi dogmatiseerimise otsene tulemus.
 6. Tehnika-ja tehnoloogiateaduste rahastamise osakaalu jätkuv langus 2006. ja 2013. a. teadusreformide
  tulemusena, mille rahajaotussüsteem ei tööta eesti majanduse huvides. Võrreldes möödunud sajandiga on
  suhteline finantseerimine tehnikateadustele vähenenud 1,5 korda, põllumajandusteadustele üle kahe korra.
  Tulemusena on eesti tehnoloogiahariduse tugisamba TTÜ koht rahvusvahelises ülikoolide reitingus
  langenud, alates 2014. a. 150 positsiooni [QS-rank-TUT] ja üle 20% akadeemilistest töötajatest on lahkunud.
  Eesti ERAKONNAD, riigi poliitiline eliit, palun võtke kiireloomulise ülesandena päevakorda EESTI
  TEADUSE ja KÕRGHARIDUSE kestva arengu strateegia! Tuleb peatada eesti keelse kõrghariduse
  asendamine võõrkeelsega, h-indeksite kriteeriumi abil kohalikku professuuri ebavõrdsesse
  konkurentsipositsiooni asetamine ning teadlaste ja kõrgtehnoloogia spetsialistide osakaalu vähenemine.
  ERAKONNAD, tehke Eesti teadus- ja haridussüsteemi kui terviku rahastamise strateegiline kokkulepe, nii
  nagu tegite selle kaitsestrateegia ning -kulude osas. Eesti vajab ühtset tasakaalustatud haridussüsteemi, kus
  on koht välisprofessuuril kui ka välisüliõpilastel, kuid mis kindlalt lähtub EESTI pikaajalistest huvidest!
  Eesti haridussüsteem on EESTI kaitsestrateegiate ja majanduseesmärkide alus!
  UNIVERSITASe esindajad on valmis kohtuma kõigi erakondadega, et lähemalt selgitada loetletud
  probleeme ja nägemust nende lahendamiseks.

Lootes koostööle,
lugupidamisega

Vladimir Viies PhD
UNIVERSITASe juhatuse esimees

Toetuskampaania 20.veebruar

Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemiline ametiliit, koos teiste Akadeemiliste Ametiühingute ja Eesti Ametiühingute Keskliiduga kutsub kõiki, kellele läheb korda Eesti teaduse hea käekäik,  20. veebruaril osalema teaduse  toetuskampaanias, mille eesmärk on juhtida tähelepanu teadusrahastuse probleemidele.

Teadlaste toetuspäeva eesmärgid on järgmised:

 • Teadusele raha juurde vähemalt 1% SKP-st! Praegune teadusrahastus pole jätkusuutlik ega õiglane.
 • Õiglasem teadusraha jaotamise süsteem, mis arvestab erinevaid valdkondi!
 • Akadeemilisele töötajale vääriline palk! Praegune töötasu on alla jäämas Eesti keskmisele palgale, nõudmiste ja töötasu vahel on suur vastuolu.
 • Akadeemilise töötaja põhipuhkus 56 päeva! Teadustöötajad teevad palju tööd ja põhipuhkuse lühendamine pole põhjendatud.

Teadusleppe toetuskampaaniast võtavad Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemiline Ametiliit,TÜ Ametiühing, Eesti Maaülikooli Ametiühing, Tallinna Ülikooli Ametiühing,  Eesti Noorte Teaduste Akadeemia ja Eesti Teaduskoda ning UNIVERSITAS.

Teadlaste toetuspäev toimub 20. veebruaril sotsiaalmeedia vahendusel.

Pange palun ennast kindlasti kirja ka üritusest osavõtjana Facebookis: Teaduse toetuspäev #AkadeemilisedAmetiühingud #SuurSammTeadusele!

Avatud koosolek

18.10.2016

TTÜ AALi ja UNIVERSITASe ühine AVATUD KOOSOLEK. Algus 15.00 U04-103. Sõna võtavad EAKLi president Peep Peterson, TALO esimees Ago Tuuling, TTÜ personalidirektor Mare Pihel,TLÜ professor Daniele Monticelli, TLÜ dotsent Triin Roosalu, EAKLi noortekomisjoni liikmed jüri Pilm ja Anastassia Enger. Koosolekut juhib Vladimir Viies.

TTÜ AALi juhatus

Uus kantselei juht

01.09.2016

TTÜ AALi kantselei uus juht on VOLDEMAR TRUMM. Kõik kontaktid on endised. tel 6203617.

TTÜ AALi juhatus jätkab koosseisus:   Juhatuse esimees Vladimir Viies,
aseesimees prof.  Tauno Otto, mehaanikateaduskond,,
dots.   Aleksander Kilk, energeetikateaduskond,
dots.   Arvo Mere, matemaatika-loodusteaduskond,
dots.   Tatjana Põlajeva, majandusteaduskond,
v.teadur  Marina Kritševskaja, keemia- ja materjalitehnoloogia teaduskond,
lektor   Ants Koel, informaatikateaduskond,
Anu Johannes, teadusprojektide talitus,
Malle Lang, raamatukogu

TTÜ AAL erakorraline üldkogu koosolek

31.03.2016
30. märtsil 2016 toimus TTÜ AAL erakorraline üldkogu koosolek.
Üldkogu kinnitas TTÜ AAL juhatuse aruande 2015. aasta tegevuse kohta, samuti revisjonikomisjoni aruande ja 2016. aasta eelarve.
Seoses senise juhatuse esimehe sooviga jääda pensionile, lõpetas üldkogu temaga sõlmitud lepingu alates 1. aprillist 2016. Uueks juhatuse esimeheks valiti Vladimir Viies.

TTÜ AAL juhatus

TTÜ AAL juhatuse koosolek

10.12.2015
09. detsembril 2015. aastal toimus TTÜ AAL juhatuse koosolek, millel käsitleti TANi raporti avaliku konsultatsiooni tulemusi ning Haridus- ja Teadusministeeriumi (HTM) kavatsust täiendada ülikooliseadust. Otsustati esitada TTÜ AALi ettepanekud UNIVERSITASele, et edastada need koos teiste kõrgkoolide ja teadusasutuste ametiliitude seisukohtadega HTMile. Vastavad materjalid on edastatud kõigile juhatuse liikmetele.
Arutusel oli ka kollektiivlepingu osa, mis käsitleb organisatsioonikultuuri küsimusi. Antud teemal otsustati pöörduda TTÜ rektori poole, kuna nimetatud osa täitmine võiks olla parem ja tulemuslikum.
Avaldati mõtet, et Eesti Vabariigis peaks olema üks ja ühine ülikooliseadus, mis reguleerib kõikide ülikoolide tegevust. Ülikoolide nn sisemist tegevust reguleeriks aga põhikiri.

TTÜ AAL juhatus